Nieje Enrechtungen fe de Aupelarnt vekjeepen

Eene Grupp von acht Socios but bie Kilomeeta 13 eene Aupelenpackarie. Dit es seeja wichtich, wann eena dee Appel fein vekjeepen well. Wann daut väl Appel jeft, soo aus it dit Joa wada aunschient, kaun eena de mieschte Appel nich fuets vekjeepen. Dee woaren dann en Kjeelaunloagen nennjebrocht, un dann bie langsam enjepackt un vekoft.
En disse Enpackarie sellen dicht dre Trailasch voll den Dach enjepackt woaren kjennen, un daut en acht Stund. Em Aunfang woat daut bestemmt weinja sennen, wiels aules iescht jeliet woaren mott.
Soone Enpakarie schlitt en, dee Appel reinmoaken un enwaußen, aule nich goode Appel rutläsen, de Mot no sortieren, un dann enpacken.
Oppen Swiftschen, en Bachiniva un opp waut aundre Städen schienen dit Joa weinja Appel too sennen, uba opp väle Städen send väl Appel, opp Städen sogoa meeja aus tojoa.*******